เจ้าผู้ครองนครล้านนา ยุคครูบาเจ้าศรีวิชัย

วิถีชีวิตครูบาเจ้าศรีวิชัย เกิดขึ้นช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๕๓ ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ และตรงกับยุคสมัยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยา วชิรญาณวโรรสองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ส่วนเจ้าผู้ครองนครล้านนาไทย ในยุคครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้แก่

  • เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ คือ เจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าแก้วนวรัตน์
  • เจ้าผู้ครองนครลําพูน คือ เจ้าหลวงตาราที่เรกรัตนไพโรจน์ เจ้าจักรคําขจรศักดิ์
  • เจ้าผู้ครองเมืองพะเยา คือ เจ้าหลวงประเทศอุตรทิศ
เจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าแก้วนวรัตน์ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และเป็นผู้บุตเป็นปฐมฤกษ์ ร่วมกับครูบา เจ้าศรีวิชัย สร้างถนนสายขึ้นดอยสุเทพ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗
เจ้าดาราดิเรกรัตนไพโรจน์ เจ้าจักรคําขจรศักดิ์ มีเชื้อสายชาวกะเหรี่ยงแดง (ยางแดง) ผู้อุปถัมภ์หมื่นผาบ ซึ่งเป็นชาวยางแดง บรรพบุรุษของครูบาเจ้าศรีวิชัย หมื่นผาบได้ถูกเชิญมาอาศัยที่สําพูนโดยให้มาทําหน้าที่เป็นหมอคล้องช้าง
ในปี พ.ศ. ๒๔๖๕ พระครูศรีวิราชวชิรปัญญา เจ้าคณะแขวงเมืองพะเยา พระยาประเทศอุดรทิศ เจ้าเมือง พะเยาองค์สุดท้าย พร้อมกับหลวงสิทธิประศาสน์ และประชาชนชาวเมืองพะเยา ได้อาราธนานิมนต์ครูบาเจ้าศรีวิชัย มาสร้างวิหารหลวงหลังปัจจุบันพร้อมกับเสนาสนะอื่น ๆ ก่อนจะฉลองสมโภชวิหารพระเจ้าตนหลวงและอาคาร ในปี ๒๔๖๗

แชร์องค์ความรู้ครูบาเจ้าศรีวิชัยให้กับเพื่อนๆ

thไทย