สร้างวัดบ้านปางหนทางสู่บารมี

วัดแม่เทย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐ แต่เดิมหมู่บ้านนี้มีสภาพเป็นป่า ยังไม่มีวัดตั้งอยู่ ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้พิจารณาเห็นว่าควรที่จะสร้างวัดขึ้น จึงได้นัดหมายศรัทธาญาติโยมในหมู่บ้าน ให้มาช่วยกัน สร้างวัดขึ้น โดยได้กําหนดเอาต้นไม้บริเวณนั้นเป็นเขตแดน และสร้างเสนาเสนาะขึ้นชั่วคราว วัดบ้านปางเป็น วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดลําพูน สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณร้อยปีก่อน คือเริ่มสร้างวัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๔ จนเมื่อครูบาศรีวิชัยอายุได้ ๒๔ ปี ท่านได้นําพระเณรและศรัทธาชาวบ้านร่วมกันสร้างวัดขึ้นโดยได้ขอให้ นายควาย โยมบิดาเป็นผู้แผ้วถางเป็นปฐมฤกษ์ให้เกิดความเป็นสิริมงคล ต่อจากนั้นพระเณรและศรัทธาชาวบ้าน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปรับสถานที่บนเนินเขาให้เป็นที่ราบ ในการสร้างและบูรณะวัดบ้านปางในสมัยนั้นเป็นไป อย่างล่าช้า ยากลําบากเพราะขาดเครื่องมือที่จําเป็น

หลังจากนั้นครูบาเจ้าศรีวิชัยและศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย จึงได้ช่วยกันก่อสร้างวิหาร กุฏิ พระเจดีย์ โดยเฉพาะพระเจดีย์วัดบ้านปางนั้น ครูบาศรีวิชัยได้ไปเห็นพระธาตุหลวงลําพูน ก็คือ พระธาตุหริภุญชัย แล้วอาศัย จําแบบมาก่อสร้างเจดีย์วัดบ้านปาง นอกจากนั้นเมื่อท่านได้จาริกไปบูรณะวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ ครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้ไปสร้างเจดีย์วัดต่าง ๆ ตามแบบของพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งอาจเป็นคติในเชิงความหมายว่า ท่านต้องการให้ พระธาตุหริภุญชัยเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่พุทธศาสนาออกไปทั่วภาคเหนือ อีกความหมายหนึ่งก็อาจเป็น การประกาศให้รู้ว่าตัวครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นเป็นพระจากเมืองลําพูน

วัดจามเทวี เดิมวัดนี้ชื่อ วัดสังฆาราม แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดกู่กุด ต่อมาหลังรัชสมัยของพระเจ้า มหันตยศวัดกู่กุดได้ร้างลงจนถึง พ.ศ. ๒๕๐๕ กรมพระยาดํารงราชานุภาพได้เสด็จมาภาคเหนือและได้สํารวจวัดกุด สอบถามความเป็นมาของผู้สร้างจนทราบนาม จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า “วัดจามเทวีวงศ์” ปี พ.ศ. ๒๔๗๔ เจ้าจักรคํา ขจรศักดิ์ ผู้ครองนครลําพูนได้ไปนิมนต์ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัย ช่วยบูรณะวัดจามเทวีการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๐ และนับเป็นวัดสุดท้ายที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยบูรณะ

แชร์องค์ความรู้ครูบาเจ้าศรีวิชัยให้กับเพื่อนๆ

thไทย